na_strone.png
kp czarne poziom.png

Patroni Medialni

tanukiPL_logo.png

WSPÓŁPRACA:

                Regulamin Gakkonu 6

 

 1. Festiwal Pop-Kultury Japońskiej Gakkon 6 zwany dalej „Konwentem”, odbywa się w dniach 6-8 grudnia 2019 roku  w XXXII Liceum Ogólnokształcącym im. Haliny Poświatowskiej mieszczącym się przy ul. Czajkowskiego 14, 92-511 w Łodzi.

 2. Gakkon 6 jest niekomercyjną imprezą kulturalno-rozrywkową w rozumieniu ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.01.13.123 z późn. zm.) i nie podlega przepisom ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2010 (Dz.U. Nr 62, poz. 504.).

 3. Organizatorem Festiwalu jest firma Kakuzu zarejestrowana w Hucie Janowskiej 2/3 95-200 Pabianice o numerze NIP: 731-205-45-12 oraz numerze REGON: 366528654.

 4. Konwent jest imprezą zamkniętą, w której udział mogą wziąć osoby, które dokonały opłaty akredytacyjnej, ponadto obsługa, ochrona, medycy, osoby wyznaczone przez zarząd budynku szkolnego jak również osoby zaproszone przez Organizatorów.

 5. Wszystkie wpłaty za sprzedaż biletów są przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych konwentu.

 6. Dowodem uzyskanej zgody na uczestnictwo w imprezie jest opaska typu TYVEK na nadgarstku, którą należy okazać na każde wezwanie Organizatorów i Ochrony.

 7. Wydanie duplikatu zgubionej opaski wiąże się z poniesieniem kary umownej będącą dodatkową opłatą w wysokości 15 zł. Opaski noszące ślady zerwania, ponownego sklejania są nieważne i podlegają wymianie na duplikat z zachowaniem wyżej wymienionej kary umownej.

 8. Organizatorzy mają prawo zaprzestać sprzedaży biletów w czasie trwania konwentu w przypadku osiągnięcia limitu miejsc.

 9. Organizatorzy w razie końca sprzedaży biletów mają obowiązek poinformować uczestników na wszystkich dostępnych stronach.

 10. Ilość biletów trzydniowych jest ograniczona.

 11. Dzieci do lat 8 mają wstęp wolny na konwent wyłącznie pod opieką osoby dorosłej  rodzica bądź opiekuna.

 12. Bilet trzydniowy upoważnia do przebywania na terenie Konwentu w piątek od 20:00, sobotę 07.12.2019r.  do niedzieli 08.12.2019r. do godziny 15:00.

 13. Bilet jednodniowy zakupiony w sobotę upoważnia do przebywania na terenie Konwentu od momentu jego zakupienia do godziny 22:30 w sobotę 07.12.2019r., bilet jednodniowy zakupiony w niedzielę upoważnia do przebywania na terenie Konwentu od momentu jego zakupienia do godziny 15:00 w niedziele 08.12.2019r.

 14. Każda osoba, która chce uczestniczyć w Konwencie, zobowiązana jest wylegitymować się ważnym dowodem tożsamości ze zdjęciem i datą urodzenia. Ponadto osoby niepełnoletnie są zobowiązane przedstawić przy akredytacji i posiadać przez cały czas trwania imprezy zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w Gakkonie wraz z jego kontaktowym numerem telefonu.  

 15. Zrezygnowanie z rezerwacji ze zwrotem składki akredytacyjnej jest możliwe do dnia 02.12.19 r. włącznie.  Po tym terminie zwrot składki akredytacyjnej jest niemożliwy

 16. Dane podane przy rezerwacji miejsca i przy odbiorze identyfikatorów, służą tylko i wyłącznie do ewidencji i zapewnienia bezpieczeństwa na Festiwalu. Więcej informacji o przetwarzaniu danych w załączniku do regulaminu nr. 1 dostępnym tutaj.

 17. Ze względów bezpieczeństwa budynek szkoły zostanie zamknięty w sobotę  o godzinie 23:00. Otwarcie budynku nastąpi w niedzielę o godzinie 7:00. Wejście lub wyjście z budynku będzie możliwe tylko za zgodą Organizatorów lub Ochrony.

 18. Na teren Festiwalu nie wolno wprowadzać żadnych zwierząt. Zakaz nie dotyczy zwierząt-przewodników osób niepełnosprawnych.

 19. Na obszar Festiwalu nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić zagrożenie zdrowia lub życia uczestników. Powyższe dotyczy również przedmiotów imitujących broń jak np. rekwizyty, czy repliki ASG, jednakże w ich przypadku ostateczną decyzję podejmuje Ochrona.

 20. Na teren imprezy nie wolno wnosić rolek, deskorolek, wrotek oraz innych tym podobnych przedmiotów, także jeśli maja one być częścią kostiumu cosplay.

 21. Na teren imprezy nie wolno wnosić żadnych przedmiotów, które mogą być nacechowane erotycznie.

 22. Na terenie konwentu obowiązuje zakaz chodzenia w negliżu (bez koszulki bądź w samej bieliźnie), poza wyznaczonymi do tego miejsca przebieralniami i prysznicami.

 23. Na terenie Konwentu jest kategoryczny zakaz posiadania oraz spożywania alkoholu, środków psychotropowych i odurzających – w przypadku odnalezienia u Uczestnika ww. przedmiotów, nastąpi dyscyplinarne usunięcie go z obszaru Konwentu.

 24. Na terenie festiwalu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów z wyłączeniem przystosowanej do tego przestrzeni, która wyznaczy Organizator.

 25. Osoby znajdujące się pod wpływem środków odurzających i pobudzających, a także zachowujące się agresywnie lub wulgarnie będą dyscyplinarnie usuwane z obszaru Festiwalu

 26. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody moralne i zdrowotne Uczestników Konwnetu; ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków każdy uczestnik powinien wykupić samodzielnie przed rozpoczęciem Festiwalu.

 27. Organizatorzy nie biorą również odpowiedzialności w przypadku zajścia w ciąże podczas trwania Festiwalu.

 28. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne spowodowane przez Uczestników Festiwalu – ich sprawcy będą pociągani do odpowiedzialności.

 29. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione lub pozostawione bez opieki.

 30. Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania, sprzątania po sobie oraz respektowania decyzji Organizatorów, Obsługi i Ochrony.

 31. Każda akcja reklamowa,  np. rozwieszanie plakatów, rozdawanie materiałów reklamowych (ulotek itp.) i innych podobnych,  musi być wcześniej skonsultowana z Organizatorami. Złamanie tego punktu może być ukarane dyscyplinarnym usunięciem z terenu Konwentu.

 32. Wizerunek uczestników uwieczniony na zdjęciach robionych w trakcie imprezy, może zostać wykorzystany w ramach promocji innych imprez Organizatora.

 33. W salach i strefach przeznaczonych dla Organizatorów mogą przebywać tylko i wyłącznie Organizatorzy oraz osoby upoważnione przez nich do tego.

 34. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawują Organizatorzy, Obsługa i Ochrona.

 35. Osoby nieprzestrzegające Regulaminu mogą zostać dyscyplinarnie usunięte z terenu Festiwalu.

 36. Każda osoba akredytując się na Festiwal, automatycznie potwierdza znajomość Regulaminu. Regulamin, będzie do wglądu na akredytacji oraz na stanowisku informacji. Ponadto jest dostępny na stronie internetowej

 37. W przypadku zdarzenia losowego, takiego jak ogłoszenie żałoby narodowej, a także innych przyczyn, które uniemożliwiają zorganizowaniu Konwentu, a za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ma on prawo odwołania imprezy, zmiany daty i/lub miejsca jej odbywania się, bez wcześniejszego uprzedzenia. W takim przypadku posiadaczowi akredytacji przysługuje prawo do zwrotu kosztu akredytacji.

 38. Wszystkie osoby, które chcą uczestniczyć w konwencie mają obowiązek zapoznać się z regulaminem oraz przestrzegać jego treści. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do Organizatorów

 39. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Aktualna wersja Regulaminu tuż po wprowadzeniu zmian będzie publikowana na stronie internetowej konwentu.

 40. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator, kierując się dobrem Uczestników w oparciu o Kodeks Cywilny.